فایل های دسته بندی کنکور - صفحه 1

دانلود فایل ویدئویی توزیع و القای بار در رساناها

دانلود فیلم آموزشی توزیع و القای بار در رساناها. دراین فایل ویدئویی خواهید دید که رفتار رساناها در یک میدان الکتریکی خارجی چگونه است. برای میدان درون و بیرون رسانا چه اتفاقاتی می افتد. خواهید دید که تحت تاثیر میدان الکتریکی خارجی بر روی سطح رسانا بار های مثبت و منفی القا می شود.

قیمت : 1,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل